به عقیده تیم شیبا، استیبل‌کوین اکوسیستم شیبا اینو همه‌چیز را تغییر خواهد دا…

به عقیده تیم شیبا، استیبل‌کوین اکوسیستم شیبا اینو همه‌چیز را تغییر خواهد داد

🔸 مدیر شبکه‌های اجتماعی دیسکورد و تلگرام رسمی شیباریوم، در توییتر نسبت به عرضه استیبل‌کوین پی‌پل واکنش نشان داد. به عقیده او دنیای استیبل‌کوین‌ها زمانی تغییر می‌کند که استیبل‌کوین SHI عرضه عمومی پیدا کند.
به گفته مدیر شبکه‌های اجتماعی با انتشار استیبل‌کوین SHI، استیبل کوین آزمایشی اکوسیستم شیبا اینو، شاهد تغییرات بنیادی بسیاری خواهیم بود و استیبل‌کوین پی‌پل آن تغییر بزرگی که بسیاری فکر می‌کنند، نیست.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه