طی هفته گذشته خروج سرمایه از شیبا اینو شاهد افزایش ۸۴۱ درصدی بود طبق داده ه…

طی هفته گذشته خروج سرمایه از شیبا اینو شاهد افزایش ۸۴۱ درصدی بود

🔸 طبق داده های IntoTheBlock، شیبا اینو شاهد افزایش ۸۴۱ درصدی در جریان خروجی در طول هفته بود. IntoTheBlock خروجی دارندگان بزرگ را ردیابی می‌کند و می‌تواند برای شناسایی لحظات وحشت مفید باشد. افزایش در جریان خروجی می‌تواند یکی از دو چیز را نشان دهد: نخست دارندگان بزرگ ممکن است وسوسه شوند که دارایی‌ها را در دوره‌های نوسانات بالا بفروشند تا از دست رفتن سود جلوگیری کنند. با این حال، از آنجایی که صرافی‌ها برخی از بزرگترین دارندگان هستند، خروجی‌های بزرگ می تواند خارج شدن سرمایه‌ها از صرافی‌ها باشد.
شیبا اینو در هفت روز گذشته کاهش منفی ۹۶.۶۹ درصدی در جریان خالص سهامداران بزرگ داشته است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه